Daha fazlası için: Furkan Ajans - 18.06.2024 07:31:15

Tüzük

İZCİ KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN AMACI

Madde 2- İzcilik and, türe, amaç ve parolalarından ayrılmadan,

İzciliği geniş kitlelere yaymak, geliştirmek, tanıtmak.
İzcilik öğretileri ışığında halkımıza, tabiatta yaşama ve tabiatı koruma konularında bilgi vermek, eğitmek.
Her ne sebeple olursa olsun tabiatta ve şehirde hayati tehlikesi bulunan insanlara yardım etmek.
Yardıma muhtaç insanları bularak izci andındaki “Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma” maddesi uyarınca yardım etmek, Afetzede ve kazazedelere yardım etmek,
Üyelerine ve bütün izcilere amatörlük ruhu çerçevesinde özellikle doğa sporları, tüm sporları ve gençlik çalışmalarını yapma imkânı sağlamak.
Üyelerinin ve izcilerin bedensel, ruhsal, zihinsel gelişmelerine katkıda bulunmak.
Üyelerini ve izcileri, entelektüel insan olarak yetiştirmek için müzik, folklor, tiyatro, kültür gibi tüm faaliyetlerden yararlanmak.
Üyelerini ve izcileri, karakterli, iyi vasıflı, toplum içinde yapıcı ruha sahip, kanun, nizam ve emirlere uyan, saygılı ve disiplinli, halka hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, milletine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, kendisi için lüzumlu maharetlere sahip, kendine güvenen, sorumlu işler almaya hazır ve istekli, sıhhatli olan, olumlu düşünen, Atatürk, ilke ve inkılâplarına bağlı, tabiat ve kültür eserlerimizi seven ve koruyan, iyi insan iyi yurttaş olacak nitelikte insanlar olarak yetiştirmek.
Bu amaçla ilgili bütün bakanlıklar, dernekler, belediyeler, kurum, kuruluş ve şahıslarla iş birliği yapmaktır.
ı) Telsiz ve radyo amatörlüğü ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, üyelerini ve izcilerini telsiz ve radyo amatörü yapmak için teşvik etmek, eğitmek, çalıştırmak, yasaların müsaade ettiği şekilde, istasyon kurmak, cihaz tedarik etmek, yapılan telsiz ve radyo amatörlüğü faaliyetlerine katılmak ya da bu faaliyetleri düzenlemek.


SİYASET YASAĞI

Madde 3- Dernek hiçbir şekilde (yasalar izin verse dahi) izciliğin temel prensipleri gereği siyaset yapamaz. Siyasi veya dini bir teşekkülün içinde yer alamaz.


DERNEĞİN YAPACAĞI FAALİYETLER

Madde 4- Dernek amacına ulaşmak için;

Eğitim öğretim ve sosyal faaliyetler düzenler.
Düzenlenen faaliyetlere katılabilir.
Federasyon gibi üst birliklere katılabilir.
Üyelerinin ve izcilerin kültürel ve teknik eğitimleri için kamplar düzenler.
Televizyon, dergi, gazete, ses ve görüntü bandı, vcd, dvd, cd, el kitapçığı, internet, broşür, açık oturum, seminer, konferans, panel, work shop, atölye çalışması, sempozyum, süreli ve süresiz yayınlar, hizmet içi kursları, gibi unsurları da kullanarak üyelerine, izcilere, tüm doğa severlere ve halkımıza, amaçları doğrultusunda bilgiler verir.
Faaliyetlerinde kullanılmak üzere, araziler ve gayri menkuller edinir.
İzci, lider ve izci dostları yetiştirir.
Milletlerarası kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapar, bu konuda ilgili bakanlık ve mercilere bilgi verir izin alır.
Dernek faaliyetlerinde kullanacağı malzemeleri, ilgili kuruluşlardan temin eder veya üretim için gerekli faaliyetleri yapar, kurulu teşebbüslere iştirak eder.
İzcilerin ihtiyaçlarına göre sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetler yapar.
Bütün insanlara, tabiatta yaşamayı, onu sevip korumayı öğretmek için kamplar, geziler, faaliyetler düzenler.
Tabiat ve kültürel varlıklarımızı korumak için faaliyetler düzenler, düzenlenmiş faaliyetlere katılabilir.
Tabiat ve kültürel eserlerimizin tanıtılması, bilinmeyenlerin gün ışığına çıkarılması ve korunması için faaliyetler düzenler, bu amaçla basın ve yayın organlarında programlar hazırlar.
İzci üniteleri ve grupları kurar, bu üniteleri çalışmalarında her açıdan destekler.
Tabii afetlerde ve kazalarda, afet ve kazazedelere ulaşmak, onları kurtarmak ve hayatlarını devam ettirebilmek, onlara acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak, geçici barınmalarını sağlamak için üyelerinden ve izcilerden ekipler kurar eğitir, gönüllülerin bu faaliyetlere katılmasına imkân sağlar.
Üyelerinden ve izcilerden orman yangınlarını söndürme, tabiatta kaybolanları bulma konularında uzman ekipler yetiştirir.
Üyelerine ve izcilere, izcilik uzmanlıkları konusunda kurslar düzenler.
Üyelerinden ve izcilerden Türk müziği korosu, halk oyunları tiyatro v.s ekipler kurar ve çalıştırır.   
İzcilerin ihtiyacı olan ve izcilerin istedikleri alanlarda onların ilgilerini geliştirmek üzere çalışmalar yapar yapılan çalışmalara katılır veya izcilerini katılmalarını sağlar.

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 5- Dernek Asil, Onursal ve Fahri üyelerden oluşur.

ASİL ÜYELER; Kanunun gösterdiği şartlar ve tüzük hükümlerini benimseyenler üye olarak kabul edilir. Genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.
ONURSAL ÜYELER; İzci olmak koşuluyla, İzcilik çalışmalarında başarıya ulaşmış, Türkiye izciliğine katkıda bulunmuş kişilerdir. Onursal üyeliğin vasıfları Yönetim Kurulunda belirlenir. Onursal Üyeler Yönetim Kurulu kararıyla seçilir. Onursal üyeler derneğin tesislerinden ve faaliyetlerinden eksiksiz olarak yararlanır. Genel Kurulda seçemez ve seçilemezler.
FAHRÎ ÜYELER; Derneğin amacına maddi ve manevi varlıklarıyla katkıda bulunanlardır. Fahrî üyeliğin vasıfları yönetim kurulunca belirlenir. Fahrî üyeler yönetim kurulu kararıyla seçilir. Fahrî üyeler derneğin tesislerinden ve faaliyetlerinden eksiksiz olarak yararlanır. Genel kurulda seçemez ve seçilemezler.

DERNEĞE KAYIT VE KABUL

Madde 6- Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler Yönetim Kurulunun Kararı ile Dernek üyeliğini kazanırlar.

TEMEL ŞARTLAR

Derneğe aslî üye olmak için dernekler yasasının ilgili maddelerinde yazılı şartlara sahip olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
İlgili olarak müracaatta bulunmak ve mesleğini, işini ve iş adresini bildirir formu doldurmak.

ÖZEL ŞARTLAR

İzci veya İzci lideri olarak faaliyetlerde bulunmuş olmak ya da bu faaliyetlere maddî, manevi katkıda bulunmuş olmak.
İzcilik, and, türe, parola ve amaçlarına uymak.
Yönetim kurulu üyesi iki izci liderinin referansını almak.
Derneğe kayıtla ilgili genel ve özel şartları taşıyanlara yönetim kurulu 30 gün içinde üyelik konumunu bildirir. Derneğe üye olanlara dernek kimlik kartı verilir.

ÜYELİK HAKLARI

Madde 7- Dernek üyeleri aşağıdaki hakları kullanırlar

Hiç kimse üye kalmaya zorlanamaz.
Üyeler hiçbir ayırım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir.
Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır.
Onursal üyeler ve Fahrî üyeler isterlerse aidat ödeyebilir. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 8- Dernekten çıkmak isteyenlerin, ayrılışlarını yazılı olarak yönetim kuruluna vermeleri gerekir. İstifa eden üyenin varsa, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve derneğe ait malzemeyi geri getirmesi, dernek mal ve varlığına zarar vermişse, bunun tazmini söz konusu ise, ödemesi de zorunludur. Yıllık aidatlarını yılın ilk ayında ödemeyenler, üyelik formunu doğru olarak doldurmayanlar, izcilik, and, türe, parola ve amacına uymayanlar ve dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunanlar yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Aidat, yanlış bilgi vermek nedeniyle ve dernekler yasasının koyduğu kısıtlılığı ortadan kalkanlar yeniden üyeliğe kabul edilebilirler. İkinci kez üyeliğine son verilenler bir daha üyeliğe alınamazlar.

Madde 9- AİDATLAR
Yıllık üye aidatı 25.000.000 TL dır. Her üye yıllık aidatını ait olduğu yılın bitimine kadar ödemek zorundadır. Aidat miktarı Genel Kurulca belirlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10- Derneğin organları aşağıdaki gibidir.

Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu
Onur kurulu

GENEL KURUL

Madde 11- Genel kurul aidatını tamamen ödemiş, asil üyelerden oluşur. Genel kurul iki yılda bir Mart ayında toplanır. Yönetim kurulunun ve yasada belirtilen durumlarda denetleme kurulunun ya da üyelerinin 5/1 inin yazılı müracaatı halinde genel kurul olağanüstü toplanır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 12- Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula, katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, gün, saat, yer ve gündemi mahallî bir gazetede ilân edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin mülkî amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin isimlerini gösteren liste eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkî amirliğine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 13- Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Genel kurulun ilk toplantısında yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 14- Dernek kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

13. maddede belirtilen tam sayı sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.
Çoğunluk sağlanmışsa toplantı, yönetim kurulu başkan veya göstereceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir de kâtip üye seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Dîvan, toplantı tutanağını düzenler ve imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA

Madde 15- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahrî üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Karar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Seçimler gizli oy ile yapılır.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 16-Genel kurulun yetkileri ve görevleri

Toplantıda başkanlık dîvanının teşkil edilmesi.
Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarının görüşülerek yönetim kurulunun ibra edilmesi.
Derneğin bütçesinin onaylanması.
Derneğin tüzüğünde değişiklik yapılması.
Derneğin organlarının seçilmesi.
Uluslararası faaliyette bulunulması, yurt dışında dernek ve kuruluşlara üye olarak katılma ve ayrılma.
Derneğin gerekli taşınmaz mallarının alınması ve ya taşınmaz mal satılması konusunda karar ve ya bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Derneğin feshedilmesi.
Dernek tüzüğü ile verilen diğer görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması.
Derneğin federasyona katılması ve ayrılması.


YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 17- Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asîl 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Asil üyelerden görevden ayrılanların yerine en çok oy alan yedek üyeler göreve çağırılır. İlk toplantıda en yaşlı asil üye başkanlığında görev bölümü yapılarak oluşturulur.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 18 – Yönetim kurulunun yetki ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Kurul, tüzük hükümleri, genel kurul direktifleri, çalışma raporları ve programına göre faaliyetini sürdürür.
Her yılın aralık ayında bir yıllık çalışma programı hazırlar ve bunu tüm şubelere bildirir.
Gelir, gider hesaplarını yaparak bütçe hazırlar ve genel kurula sunar.
Genel kurulun devrettiği yetki ve işleri görüşür.
Tüzüğü madde 5 teki çalışmaları konusunda karar alır.
Bu tüzükte kendisine tanınan yetkileri kullanır
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde doğan görev ve işleri yerine getirir.

KARAR

Madde 19- Yönetim kurulu ayda bir kez en az yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla ile toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile verilir. Üyelerden biri mazeretsiz olarak arka arkaya üç kez toplantıya katılmaz ise üyelikten çıkarılır ve yerine aldığı oy sayısına göre yedek üye çağırılır.

Yönetim kurulu ayrıca daha az zaman aralığı ile de toplanabilir.

Yönetim kurulu toplantılarından uygun gördüğünü yurdumuzun her hangi bir yerinde yapabilir.

CEZALAR

Madde 20- Onur kurulunca üyelere; uyarma, kınama, azamî 6 aya kadar geçici ihraç ve daimî ihraç cezaları verilebilir. Verilen cezalara bir ay içinde, ilk genel kurulda görüşülmek üzere itiraz edilebilir. Onur kurulu teşkil etmediğinde bu yetki yönetim kuruluna aittir.

DENETLEME KURULU

Madde 21- Denetleme kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından gizli oyla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden görevden ayrılanların yerine en çok oy alan yedek üyeler çağırılır. Denetçiler, derneğin gelir, giderlerini, karar ve harcamalarının kanunî belgelere, ana tüzüğe ve yönetim kurulu kararlarına uygunluklarını kontrol eder.

Denetçiler, dilerse yönetim kurulu toplantısına katılabilir ancak, oy kullanamazlar.

Denetçiler genel kurula karşı sorumludurlar. Bunun için iki yıllık kontrolünün sonuçlarını bir raporla genel kurula bildirirler. Kanunen suç sayılan hallerde gerekli görülürse genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması için yönetim kuruluna yazı ile müracaatta bulunurlar. Bu müracaatları kabul edilmezse ve ya bir ay içinde yönetim kurulu kanunî işlemlerle genel kurulu toplantıya çağırmazsa, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması 13. Maddedeki usule tâbîdir.

Denetçiler en az 6 ayda bir dernek işlemlerini kontrol ederler. Yönetim kurulu ve dernek görevlileri, denetim kurulunun isteyecekleri her türlü bilgiyi vermeye mecburdurlar. Denetçilerin görev süresi iki yıldır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
Derneğin iç denetimi yasa gereğince Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bu denetleme yılda en az iki kere yapılır. Dernek, amacını gerçekleştirmek, üyeler arasında anlayış ve iş birliğini gerçekleştirmek, dernek organları arasında eş güdümü ve yürütümü sağlamak, dernek faaliyetlerinin yasa ve tüzük hükümlerine uygunluğunu temin etmek amacıyla yönetmelik v.s. oluşturulabilir.

Madde 22- ONUR KURULU

Onur kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden ayrılanların yerine en çok oy alan yedek üyeler çağırılır. Yönetim kurulunun önerilerini incelemek üzere toplanır. Kurula verilen üyeler hakkında kararlar alırlar. Onur Kurulu Dernek üye sayısı 30 u geçtiği takdirde kurulur. Üye sayısı 30 un altına düştüğünde görev süresi sonuna kadar görevde kalır.

DEFTERLER VE KAYITLAR
Madde 23- Dernek aşağıda yazılı defterleri ve kayıtları tutar.
İşletme Hesabına Tabii olduğunda tutacağı defterler.
1- Üye Defteri
2- Karar Defteri
3- İşletme Hesabı Defteri
4- Envanter Defteri
5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
b) Bilanço Hesabına Tabii olduğunda tutacağı defterler.
1- Üye Kayıt Defteri
2- Karar Defteri
3- Yevmiye Defteri
4- Büyük Defter (Kebir) Hesabın açılımı
5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
6- Envanter Defteri
Bu defterlerin noterce onaylanması zorunludur.

BÜTÇE

Madde 24- Derneğin gelecek iki yıllık çalışmalarına ilişkin program ve bütçe tasarısı yönetim kurulunca hazırlanır ve genel kurulun onayına sunulur. Gelecek yıl harcamaları, genel kurulca kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır. Yönetim kurulu gerektiğinde fasılalar içinde aktarma yapılabilir.

DERNEK GELİRLERİ

Madde 25- Dernek gelirleri aşağıdaki gibidir.

Üyelerin giriş ve yıllık aidatları.
Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen müsamere, eğlence, spor karşılaşmaları, konserler, seyahatler, geziler, kamplar, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, atölye çalışmaları, work shoplar, seminerler, hizmet içi eğitim kursları, kermes gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
Dernek mal ve varlığından elde edilen gelirler.
Bağış ve yardım toplama mevzuatı uyarınca toplanan yardımlar.
Yurt dışından alınacak yardımlar, genel müdürlük tahsisatları.

GİDERLER

Madde 26- Her türlü harcama için yönetim kurulu kararının alınması ve harcama evraklarında başkanın ve ikinci başkanın ve sayman üyenin, bu masrafların yapılması hakkında imzası bulunması gerekir.

ŞUBE AÇILMASI

Madde 27- Derneğin şube açması genel kurul kararına bağlıdır. Genel kurul tarafından karar alındıktan sonra yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubelerin açılacağı yerlerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile başvurulur.
Başvuruda bulunacakların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya sanatı, ikametgahı, uyruğu ve şubenin bağlı bulunduğu merkezin adresinin yer alması, başvuruya yetki belgeleri ile dernek tüzüğünden iki adedinin eklenmesi zorunludur. Kurucu kurul, olağan yıllık toplantı tarihine kadar, yönetim kurulu görevi yapar.

ŞUBE ORGANLARI

Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu

ŞUBE ORGANLARININ GÖREVLERİ
GENEL KURUL
Şube genel kurulları iki yılda bir şubat ayı içinde toplanır. Şubelere kayıtlı asil üyeler, genel kurul üyesidir.
Şube genel kurullarında seçimler gizli oyla yapılır. Genel kurulu yönetmek üzere bir dîvan başkanı ve iki yardımcısı açık oyla seçilir.
Şube genel kurulları üye sayısının en az yarısının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı yönetim kurulu ve denetçilerin sayısının iki katından aşağı olamaz.
Şube genel kurulları ile yönetim kurulları, derneğin genel ve yönetim kurullarına ana tüzük ile verilmiş olan yetkilerden, açıkça birlik, genel ve yönetim kurullarına ait olanlar dışında, diğerlerini şube çapında kullanmaya yetkili ve aynı hükümlere göre sorumludurlar. Şube genel kurul kararlarına, birlik genel kurulu, şube yönetim kurulu kararlarına da birlik yönetim kurulu nezdinde üyelerce itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlara ilgili şube organlarınca uyulur.
Birlik ana tüzüğü hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunan şube yönetim kurulunun görevine, birlik yönetim kurulunca son verilerek yerine yeni bir kurucu kurul seçilir ve şube açılmasına ilişkin madde gereğince işlem yapılır.

YÖNETİM KURULU

Şube yönetim kurulları beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Toplantı gün ve zamanlarını kendileri belirler. Şube yönetim kurullarının en az ayda bir toplanması zorunludur.

DENETİM KURULU

Genel kurullarda bir asil bir yedek denetçi seçilir. Denetçilerin en az altı ayda bir şubeleri denetlemesi zorunludur. Gerekli görüldüğü taktirde şubeleri genel merkez de denetler.

Denetici hazırladığı raporun bir örneğini şubeye verir bir örneğini de genel merkeze gönderir.

Şube yönetim kurulları genel kurul tutanak ve sonuçları ile görev bölümünü yazılı olarak 10 gün içinde genel merkeze bildirirler. Şube genel kurullarına ilişkin duyuru gazete veya yöresel imkânlardan, araçlardan yararlanılarak da yapılabilir. Şubelerin olağan genel kurullarının, merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce sonuçlandırılması zorunludur. Derneğin şubeleri oluştuktan sonra dernek genel kurulunda her şube ilk 20 üye için 5 kişi ile daha sonraki her 10 kişi için bir kişi ile temsil edilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

Madde 28- Derneğin ana tüzüğüne her hangi bir maddenin eklenmesi, kaldırılması, değiştirilmesi veya derneğin feshine karar verilmesi için genel kurulu teşkil eden üyelerin üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilemediği taktirde tüzüğün 13. Maddesi gereği tekrar çağrı yapılır.

İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne kadar olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshine ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile verilmesi zorunludur. Fesih kararı, yönetim kurulunca mahallin en büyük mülkî amirliğine yazıyla bildirilir.

Derneğin tüzüğü genel kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik usule göre ilan edilerek kesinleşir.
Tasfiye sonunda derneğin mal varlığı Türk Edebiyatı cemiyetine devredilir.TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI HALİ

Madde 29- Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında yürürlükteki dernekler kanunu hükümleri ve onu değiştiren kanun hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 30- Derneğin kurucularının ad, soyad, meslek ve ikametgâhları aşağıdaki gibidir.